Son Haberler

Bilim Kampı Duyurusu Dijital Eğitimde Fırsat Eşit(siz)liği Çalıştayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşı Ziyaret 2019 Yılı Bilim Kurulu Toplantısı İyi Uygulamalar Çalıştayı Tamamlandı Lefke Avrupa Üniversitesinde Okul Kurulması Eğiticinin Eğitimi

Vakıf yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için yetkili mercilerden izin alarak aşağıda belirtilen çalışmaları yapar.

 1. Mütevelli Heyet’in onayıyla yurtiçinde ve yurtdışında vakıf üniversitesi, ileri teknoloji enstitüsü ve/veya yüksekokul, her türlü lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu, kreş ve etüt merkezi, bilim sanat merkezi, çeşitli kurslar vb. yerler açmak ve temsilcilikler vermek,
 2. Mütevelli Heyet’in onayıyla yurtiçinde ve yurtdışında sağlık kurumları inşa etmek, açmak, işletmek ve temsilcilikler vermek,
 3. Her seviyede yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurumlarında eğitim-öğretim görenleri desteklemek; yetenekli ancak parasal olanaklardan yoksun öğrencilerin öğrenimini desteklemek, eğitim kuruluşlarını desteklemek,
 4. Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuk ve gençleri; Türkiye ve Dünyada daha zengin bir eğitim ve öğretim almalarını desteklemek, ülkemize katkıda bulunan çocuk ve gençler yetiştirmek, bu değerlerin ülkemizde kalmasını sağlamak,
 5. Yurtiçinde ve yurtdışında üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuk ve gençlere eğitim veren her türlü okul, enstitü, üniversite, eğitim kuruluşu, kamu, özel kurum, vakıf ve benzeri kuruluşlarla bilimsel, sanatsal ve sosyal içerikli işbirliği programları düzenlemek, bu tür eğitim veren özel ve tüzel kişilerin, bilgi, beceri ve deneyimlerinden yararlanmak, bu bilgi, beceri ve deneyimlerini toplumların daha geniş bir kesiminin hizmetine sunmak,
 6. Yurtiçinde ve yurtdışında üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuk ve gençlere eğitim veren kurum, dernek, vakıf, enstitü, üniversite ve diğer kuruluşlarla dünya çapında işbirliği yapmak, bu tür çocuk ve gençlerin öğrenimlerini desteklemek, geziler, süreli ziyaret, değişim, ortak araştırma ve çalışma programları düzenlemek,
 7. Yurtiçinde ve yurtdışında üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuk ve gençlere eğitim ve öğretim yapan kurum ve kuruluşlarla beraber ya da vakıf bünyesinde öğretmenlerin eğitilmesi ve yetiştirilmesi konularında eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
 8. Vakıf okullarında görev yapan öğretim elemanı, yönetici ve diğer çalışanlarına konut yaptırma, satın alma veya kiralama yolu ile konut temin etmek,
 9. Yabancı dil eğitimi, dil okulları ve mesleki eğitim için kurslar, sertifika ve benzeri programlar açmak,
 10. Kurulan okul veya kursların kapasitelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak,
 11. İhtiyaç duyulması halinde okul, sağlık ve kültür binaları yapmak, restore etmek, okuyan öğrencilere yurt ve barınak ihtiyacını sağlayacak binalar yapmak ve bunların işletimini sağlamak veya kiraya vermek,
 12. Yurtiçinde ve yurtdışında yasal izinler alınarak, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim kurumları, sağlık kurumları ve kültür kurumları kurmak, bu kurum ve kuruluşlarla eğitim, kültür, sağlık ve çevre projeleri gerçekleştirmek,
 13. Vakfın amaç ve faaliyet alanlarına uygun bülten, broşür, film, dergi, gazete, katalog, kitap, dijital ve benzeri yayınlar çıkarmak; açık oturum, forum, konferans, panel, sempozyum, yarışmalar, festivaller, sergiler, yaz okulları, yaz kampları, bilimsel ve sanatsal toplantılar düzenlemek,
 14. Vakfın amaç ve faaliyet alanlarına uygun, vakfa gelir getirmesine ilişkin iktisadi işletmeler, ortaklıklar, şirketler kurmak, işletmek, vakfın amaç ve faaliyetlerinin gerektirdiği diğer işlem ve çalışmaları yapmak,
 15. Bilimsel, düşünce ve sanat eserlerine destek vermek, kültürel etkinliklerde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ayni ve nakdi destek sağlamak,
 16. Kültürel ve değerlerimizi bulup ortaya çıkartmak ve tanıtmak,
 17. Vakfın amaç ve faaliyetlerine uygun sağlık, bilimsel, kültürel, sanatsal, eğitim ve öğretim alanlarına destek sağlayacak yerli ve yabancı yayınları temin etmek, bunları tercümelerini yaptırmak ve yayınlamak,
 18. Her alanda yazılı ve görsel yayınlar hazırlamak, yayımlamak, basımına destek vermek, yazılı, sözlü ve görsel yayınlar için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, (tv ve radyo açmak hariç)
 19. İnsan sağlığını ilgilendiren konularda etkinlik göstererek, her türlü sağlık kuruluşlarını oluşturup işletmek, temsilcilik almak, vermek ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 20. Yazılım programları, yeni ve ileri teknoloji alanları başta olmak üzere çeşitli alanlarda ulusal ve uluslar arası projeler yapmak veya yaptırmak ve uygulamak, bu amaçla yurtiçinde ve yurtdışında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

Yurtiçinde ve yurtdışında bilim, sanat, eğitim, sağlık ve kültür alanında kurum ve kuruluşlarla projeler üretmek ve vakfa gelir getirmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmaktır.